Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 05/07/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2887/TCT-DNNCN 2024 về chính sách thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài.

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 (sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) của Bộ Tài chính; Khoản 2.5, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018); Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015; Điều 9, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Khoản 3 Điều 15, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa về trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 20/05/1994:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả khoản tiền lưu trú (bao gồm cả dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên nước ngoài từ sân bay về nơi lưu trú và ngược lại) cho các nhân viên người nước ngoài khi nhập cảnh , lưu trú tại Việt Nam thì về nguyên tắc, nếu các khoản chi này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thì các khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp các khoản chi cho các nhân viên người nước ngoài cao hơn mức khoán chi thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp NNT thuộc đối tượng được đề nghị miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì Cục thuế căn cứ Điều 15 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa về trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 20/05/1994 để xác định nghĩa vụ thuế theo Hiệp định.

Xem toàn bộ nội dung tại: Công văn 2887/TCT-DNNCN 2024 về chính sách thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan