Xử lý nợ thuế của cơ quan thuế tại địa bàn phân bổ

Nội dung bài viết

Ngày 03/06/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2340/TCT-QLN về xử lý nợ thuế của cơ quan thuế tại địa bàn phân bổ. Căn cứ báo cáo về tình hình thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế tỉnh, trường hợp đến nay cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế xác nhận người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, các khoản nợ chưa được xác nhận đã nộp vào Ngân sách nhà nước. Đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh về các khoản nợ của người nộp thuế.
Trường hợp sau khi xác minh, xác nhận được người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Quản lý thuế năm 2019 của Quốc hội và điểm b khoản 2 Điều 26 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh có tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ trên toàn quốc thì cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ theo đúng quy định.
Căn cứ vào các quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý thuế trực tiếp giải quyết hồ sơ khoanh nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 2340/TCT-QLN 2024 về xử lý nợ thuế của cơ quan thuế tại địa bàn phân bổ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan