DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bộ Công an Việt Nam gần đây đã công bố dự thảo Nghị định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“Dự thảo”) để lấy ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung. Dự thảo lần đầu tiên đề xuất quy định các quyền cụ thể của chủ thể dữ liệu, chuyển dữ […]

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp (sau đây được gọi tắt là “Nghị định 01”). Nghị định 01 có một số điểm đáng chú ý nổi bật như sau: 1. Nghị định 01 quy định chi tiết về ngôn […]

Quy định mới về giấy phép lao động cho Lao động nước ngoài

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây được gọi tắt […]

Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, quy định về thời hạn của giấy […]