Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các Tổ chức tín dụng

Nội dung bài viết

Ngày 26 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 53/CĐ-TTg V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.
Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung các điều chỉnh quan trọng vào các Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở và Các tổ chức tín dụng, nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực tế sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đề xuất này đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các luật nêu trên trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của quy định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề nghị các cơ quan chính trị, chính quyền cấp tỉnh, thành phố nhanh chóng chỉ đạo và triển khai các biện pháp cụ thể để hoàn thành công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy định thi hành luật trong thời gian tháng 6 năm 2024. Đồng thời, văn phòng Chính phủ cũng được giao nhiệm vụ theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy định này tại các địa phương, đồng thời báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình triển khai.

Xem toàn văn nội dung tại Công điện số 53/CĐ-TTg V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan