Dự thảo Luật Dữ liệu

Nội dung bài viết

Để có thể tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, mới đây Bộ Công an đã ban hành Dự thảo Luật Dữ liệu với nhiều nội dung đáng chú ý.
Nổi bật nhất là nội dung nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Nghiêm cấm cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ xử lý dữ liệu; thu thập, cung cấp, sử dụng, truy cập, tiết lộ, hiển thị, phát tán, chia sẻ trái pháp luật dữ liệu; giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng dữ liệu trái pháp luật.
Hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; kinh doanh, mua bán, trao đổi dữ liệu trái pháp luật; phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ dữ liệu xâm phạm an ninh, quốc phòng, quyền riêng tư của cá nhân, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Xem toàn văn nội dung tại Dự thảo Luật Dữ liệu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan