Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận việc chủ sở hữu chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp cho người khác. Hợp đồng này có vai trò xác định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch cho giao dịch chuyển nhượng. SBLAW chia sẻ cho bạn Mẫu tờ khai hợp đồng đăng ký chuyển nhượng và Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai hợp đồng đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mời quý khách tham khảo mẫu tờ khai hợp đồng đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp dưới đây. SBLAW có gửi kèm link download file word bên dưới

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpÝ

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                             CHỦ ĐƠN    

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển nhượng)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

k                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được ủy quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

l                         ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

m                               BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)                                                                                                          

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

 

n                                                            PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
— Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng…văn bằng bảo hộ 
— Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng…văn bằng bảo hộ 
— Phí thẩm định đơn (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)  
— Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu)  
— Phí đăng bạ quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN…văn bằng bảo hộ 
— Phí công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCNquyết định 
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
 
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm …….trang

— Hợp đồng chuyển nhượng, bằng tiếng…….gồm…….trang

—  Bản gốc                 — Bản sao

— Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm…… trang

— Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung),  gồm…….trang

— Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Bên nhận chuyển nhượng;

—  Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể

— Bản gốc văn bằng bảo hộ

(— bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………….)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………..)

—  Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

 

—

 

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

—

—

—

—

—

—

—

 

—

 

—

p                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                          Khai tại: ..................... ngày ... tháng ... năm ...

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

Chú thích:

Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Link download file Word >> Mẫu tờ khai hợp đồng đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Dưới đây, SBLAW mời quý khách tham khảo một mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Chi tiết như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SÁNG CHẾ

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ 2005; Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.

Hôm nay, ngày ........ tại ........

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

(Đối với cá nhân)

Họ và tên: ........

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số: ........

Ngày cấp: ........ tại ........

Quốc tịch: ........

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........ Email: ........

Là chủ sở hữu đối với sáng chế: ........

(Đối với tổ chức)

Tên tổ chức: ........

Mã số doanh nghiệp: ........

Ngày cấp ........ tại ........

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........ Fax: ........ Email: ........

Người đại diện của tổ chức: ........

Chức vụ: ........

Là chủ sở hữu đối với sáng chế: ........

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

(Đối với cá nhân)

Họ và tên: ........

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số: ........

Ngày cấp: ........ tại ........

Quốc tịch: ........

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........ Email: ........

(Đối với tổ chức)

Tên tổ chức: ........

Mã số doanh nghiệp: ........

Ngày cấp ........ tại ........

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........ Fax: ........ Email: ........

Người đại diện của tổ chức: ........

Chức vụ: ........

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bằng văn bản này, Bên A đồng ý cho bên B thực hiện quyền ........ đối với sáng chế thuộc quyền sở hữu của mình dưới đây:

Tên sáng chế: ........

Họ và tên tác giả sáng chế: ........

Chủ sở hữu sáng chế: ........

Số giấy chứng nhận đăng ký sáng chế ........ cấp ngày ........

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: ........

Điều 3: Bên B phải thanh toán tiền cho bên A theo phương thức sau:

Giá chuyển nhượng: ........

Hình thức thanh toán: ........

Cách thức thanh toán: ........

Thời gian thanh toán: ........

Địa điểm thanh toán: ........

Điều 4: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 5: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại bên kia.

Điều 6: Tất cả những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 7: Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực từ ........

Hợp đồng này được lập thành ........ bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ........ bản.

Bên A Ký tên (Ghi rõ họ tên và ký)                Bên B Ký tên (Ghi rõ họ tên và ký)

 

Linkdownload file word >>  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai hợp đồng đăng ký chuyển nhượng và Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là tài liệu quan trọng cần được lập cẩn thận, chính xác để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Việc sử dụng mẫu hợp đồng chuẩn sẽ giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch, giảm thiểu rủi ro pháp lý. Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về việc lập và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Tham khảo thêm >> Dich vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan