Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Nội dung bài viết

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại địa điểm cụ thể. Dưới đây là mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được quy định như sau

Vai trò của giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, được ví như "giấy khai sinh" cho địa điểm kinh doanh trên thị trường.

Giấy chứng nhận này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cụ thể như:

 • Chứng minh tính hợp pháp: Đây là bằng chứng xác thực việc doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tại địa điểm cụ thể.
 • Tạo dựng uy tín: Giấy chứng nhận góp phần tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng, đối tác và thu hút nhà đầu tư.
 • Bảo vệ quyền lợi: Giấy chứng nhận giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp đối với địa điểm kinh doanh, tránh tranh chấp với các bên khác.
 • Thực hiện các giao dịch thương mại: Giấy chứng nhận là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thương mại như ký hợp đồng, mua bán hàng hóa, dịch vụ, v.v.
 • Thực hiện các nghĩa vụ thuế: Giấy chứng nhận là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với địa điểm kinh doanh.
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục IV-7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tt cả địa điểm kinh doanh)

Cấp ngày tháng năm…..

 1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

 1. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp1

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt: ……………………………………………………

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………..

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..

Mã số địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Ngày lập địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

 1. Thông tin về đa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh2

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt: …………………………………………………….

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………………………………………………….

Mã số địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………….

Ngày lập địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………..

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………….

Tên chi nhánh chủ quản: ……………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh chủ quản: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh chủ quản: ……………………………………………………………………………

 

 TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

__________________

1,2 Liệt kê thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp/chi nhánh.

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh)

Mã số địa điểm kinh doanh: …………………………..

Đăng ký lần đầu, ngày ….. tháng ….. năm ……………

Đăng ký thay đổi lần thứ: …..ngày….. tháng …..năm……

 1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ………………………………………………………….

 1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………….Fax: ………………………………………

Email: …………………………………………………….. Website: …………………………………..

 1. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..Giới tính:…………….

Sinh ngày: ………………/…….../……….. Dân tộc:……………. Quốc tịch: ………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../…………. Nơi cấp: …………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………………

 1. Thông tin về doanh nghiệp/chi nhánh chủ quản:

Tên doanh nghiệp/chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/chi nhánh: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/chi nhánh: …………………………………………………….

 

 TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: khẳng định tính hợp pháp, tạo dựng uy tín, bảo vệ quyền lợi, thúc đẩy giao dịch thương mại và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tham khảo thêm >> Thành lập công ty, doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan