Mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2024 ( Tham khảo)

Nội dung bài viết

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý quan trọng, được sử dụng để ủy quyền cho một người khác thực hiện một số công việc nhất định thay mặt cho mình. Việc lập Giấy ủy quyền hợp lệ và đầy đủ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của cả Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền. Dưới đây, SBLAW sẽ chia sẽ 1 số mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2024 và hướng dẫn cách viết giấy uỷ quyền chính xác.

Căn cứ pháp lý

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về hình thức của giấy ủy quyền tại các văn bản pháp luật liên quan như:

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 quy định về hợp đồng dân sự;
 • Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 08/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục đăng ký đất đai.
Mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2024
Mẫu giấy uỷ quyền mới nhất 2024

Hình thức của giấy ủy quyền có những loại nào?

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, hình thức của giấy ủy quyền có thể linh hoạt theo một số cách sau:

Giấy ủy quyền viết tay

 • Là hình thức phổ biến và đơn giản nhất, do chính Bên Ủy Quyền viết tay và ký tên.
 • Giấy ủy quyền cần ghi rõ đầy đủ thông tin về Bên Ủy Quyền, Bên Được Ủy Quyền, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền, quyền hạn và trách nhiệm của Bên Được Ủy Quyền, cam kết của Bên Ủy Quyền,...
 • Nên có người làm chứng khi lập Giấy ủy quyền viết tay.

Giấy ủy quyền đánh máy

 • Tương tự như giấy ủy quyền viết tay, nhưng được soạn thảo trên máy tính và in ra.
 • Giấy ủy quyền cần có chữ ký của Bên Ủy Quyền.
 • Nên có người làm chứng khi lập Giấy ủy quyền đánh máy.

Giấy ủy quyền công chứng

 • Là hình thức ủy quyền có giá trị pháp lý cao nhất.
 • Giấy ủy quyền được lập tại văn phòng công chứng và có chữ ký, đóng dấu của công chứng viên.
 • Việc công chứng Giấy ủy quyền giúp đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và tăng cường độ tin cậy cho Giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền điện tử

 • Là hình thức ủy quyền mới được áp dụng trong thời gian gần đây, sử dụng chữ ký số để ký tên thay cho chữ ký tay.
 • Giấy ủy quyền điện tử cần được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Lưu ý:

 • Bất kể hình thức nào, Giấy ủy quyền đều cần đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định và có chữ ký của Bên Ủy Quyền.
 • Việc lựa chọn hình thức ủy quyền nào phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng và mức độ tin cậy mong muốn của Bên Ủy Quyền.
Hình thức của giấy ủy quyền
Hình thức của giấy ủy quyền
Tham khảo thêm bài viết >> Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền khác nhau thế nào?

Một số mẫu giấy uỷ quyền cơ bản (tham khảo)

Dưới đây công ty luật SBLAW giới thiệu 1 số mẫu giấy uỷ quyền cơ bản để quý khách có thể tham khảo

Giấy uỷ quyền ( Mẫu chung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ...... tháng ...... năm .....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, tên đầy đủ: ......................................................................................................

CMND/CCCD số: ................................................... cấp ngày .......................................

tại ..................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................

(sau đây gọi là "Bên Ủy Quyền")

Ủy quyền cho:

Ông/Bà: .......................................................................................................................

CMND/CCCD số: ................................................... cấp ngày .......................................

tại ..................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................

(sau đây gọi là "Bên Được Ủy Quyền")

Nội dung ủy quyền:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Phạm vi ủy quyền:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....., ngày ... tháng ... năm ....

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Link download file word >> Giấy uỷ quyền mẫu chung

Mẫu giấy uỷ quyền cho người thân ( tham khảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi: ………………………

- UBND Phường (xã):..... Quận (Huyện): ............ Tỉnh (TP): ......

Tên em là: ..............

Ngày sinh: ................ Số CCCD: ................

Cấp ngày: ................. Nơi cấp: ........... Gmail: ................

Số điện thoại: ................ Hộ khẩu TT: ...........

Vì lý do: . ..................., tôi không trực tiếp đến nhận các loại giấy tờ: ........

Em xin uỷ quyền cho người thân đến nhận các loại giấy tờ trên thay cho tôi là:

Ông (Bà): .................... Quan hệ với tôi: ..............

Ngày sinh: ................... Số CCCD: ............... Cấp ngày: ................... Nơi cấp: ..............

Hộ khẩu TT: ...................

Kính đề nghị ..... quan tâm xem xét. Em xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày …… tháng ….. năm ……

Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND Phường:

...............................

……..ngày …… tháng ….. năm ……

Chủ tịch UBND Phường (xã)

(Chữ ký và đóng dấu)

Link download file word >> Giấy uỷ quyền cho người thân

Giấy uỷ quyền cá nhân với cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ...... tháng ...... năm ....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, tên đầy đủ: [Họ và tên ủy quyền]

CMND/CCCD số: [Số CMND/CCCD] cấp ngày [Ngày cấp]

tại [Nơi cấp]

Địa chỉ thường trú: [Địa chỉ thường trú]

Điện thoại: [Số điện thoại]

(sau đây gọi là "Bên Ủy Quyền")

Hôm nay, ngày [Ngày ủy quyền], tôi làm Giấy ủy quyền này để ủy quyền cho:

Ông/Bà: [Họ và tên người được ủy quyền]

CMND/CCCD số: [Số CMND/CCCD người được ủy quyền] cấp ngày [Ngày cấp]

tại [Nơi cấp]

Địa chỉ thường trú: [Địa chỉ thường trú người được ủy quyền]

Điện thoại: [Số điện thoại người được ủy quyền]

(sau đây gọi là "Bên Được Ủy Quyền")

Nội dung ủy quyền:

[Liệt kê tóm tắt các công việc được ủy quyền]

Căn cứ vào:

[Liệt kê các căn cứ pháp lý cho việc ủy quyền]

[Liệt kê các lý do ủy quyền]

Tôi tự nguyện ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thay mặt tôi thực hiện các công việc sau:

[Liệt kê cụ thể các công việc được ủy quyền]

Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền đã đọc kỹ và thỏa thuận về nội dung Giấy ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng như đã ghi.

Lập tại .................., ngày ...... tháng ...... năm .....

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên)

[Họ và tên ủy quyền]

Họ tên người làm chứng:

(Ký tên)

................................

Địa chỉ: .................................

Điện thoại: .................................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên)

[Họ và tên người được ủy quyền]

Link download file word >> Giấy uỷ quyền cá nhân với cá nhân

Giấy uỷ quyền có hiệu lực trong bao lâu?

Theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn của Giấy ủy quyền được xác định trong ba trường hợp:

Do các bên thỏa thuận:

Trường hợp này, thời hạn ủy quyền sẽ do Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền tự thỏa thuận và ghi rõ trong Giấy ủy quyền.

Ví dụ: "Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày [Ngày ủy quyền] đến ngày [Ngày hết hạn]".

Do pháp luật quy định:

Đối với một số trường hợp cụ thể, pháp luật có quy định về thời hạn ủy quyền. Ví dụ:

 • Giấy ủy quyền cho người giám hộ thực hiện quyền của người được bảo hộ trong thời gian người được bảo hộ mất khả năng hành vi dân sự.
 • Giấy ủy quyền cho luật sư thực hiện các công việc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của thân chủ trong vụ kiện.
 • Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định:
 • Trường hợp này, Giấy ủy quyền sẽ có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Cụ thể:

 • Ngày xác lập việc ủy quyền là ngày Bên Ủy Quyền ký tên vào Giấy ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền hết hạn sau một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Ví dụ:

Nếu Bên Ủy Quyền ký tên vào Giấy ủy quyền vào ngày 1/1/2024, thì Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024.

Lưu ý:

 • Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền có thể thỏa thuận gia hạn Giấy ủy quyền trước khi Giấy ủy quyền hết hạn.
 • Sau khi Giấy ủy quyền hết hạn, Bên Được Ủy Quyền không còn có quyền thực hiện các công việc được ủy quyền.

Lưu ý cần nắm rõ khi lập Giấy ủy quyền

Để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả của Giấy ủy quyền, bạn cần lưu ý một số điểm sau khi lập:

Nội dung Giấy ủy quyền

 • Thông tin cá nhân của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền: Cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD của cả hai bên.
 • Nội dung ủy quyền: Phải ghi rõ ràng, cụ thể các công việc được ủy quyền. Ví dụ: nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham gia họp bàn về giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng,...
 • Thời hạn ủy quyền: Cần ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của việc ủy quyền.
 • Quyền hạn và trách nhiệm của Bên được ủy quyền: Cần ghi rõ những quyền hạn mà Bên ủy quyền giao cho Bên được ủy quyền, cũng như trách nhiệm của Bên được ủy quyền trong việc thực hiện các công việc được ủy quyền.
 • Cam kết của Bên ủy quyền: Cần ghi rõ cam kết của Bên ủy quyền về việc cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết cho Bên được ủy quyền để thực hiện các công việc được ủy quyền, cũng như cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền khi thực hiện các công việc được ủy quyền.

Hình thức Giấy ủy quyền

 • Giấy ủy quyền viết tay: Cần viết rõ ràng, rành mạch, không tẩy xóa. Giấy ủy quyền cần có chữ ký của Bên ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền đánh máy: Cần có chữ ký của Bên ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền công chứng: Cần được lập tại văn phòng công chứng và có chữ ký, đóng dấu của công chứng viên.

Người làm chứng

 • Nên có người làm chứng khi lập Giấy ủy quyền, đặc biệt là Giấy ủy quyền viết tay.
 • Người làm chứng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ và ký tên vào Giấy ủy quyền.

Bảo quản Giấy ủy quyền

 • Nên lưu giữ Giấy ủy quyền ở nơi an toàn, tránh bị thất lạc hoặc hư hỏng.
 • Có thể sao chụp Giấy ủy quyền để sử dụng khi cần thiết.
Những lưu ý khi lập giấy uỷ quyền
Những lưu ý khi lập giấy uỷ quyền

Trên đây là 1 vài thông tin về giấy uỷ quyền và các mẫu tham khảo về giấy uỷ quyền. Hi vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho quý khách hàng. Nếu cần tư vấn gì thêm quý khách vui lòng liên hệ ngay tới SBLAW để nhận tư vấn giúp đỡ.

Tham khảo thêm >> Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan