09 loại xe sẽ không còn cần viền xe phải có phản quang

Nội dung bài viết

Ngày 31/05/2024, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Cụ thể như sau:
1. Sở Giao thông Vận tải khai thác, sử dụng dữ liệu trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; thông báo đến Cục Đường bộ Việt Nam đối với các trường hợp dữ liệu có bất thường hoặc cần kiểm tra lại thông tin.
2. Bổ sung trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải như sau: Bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và thông tin dữ liệu khai thác trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.
3. Sở Giao thông Vận tải sử dụng phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải để:
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh;
- Thống nhất với Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, công bố.
4. Sở Giao thông Vận tải (đối với tuyến nội tỉnh), Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến (đối với tuyến liên tỉnh) công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến gồm: bến xe nơi đi, bến xe nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác và thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề; công suất bến xe hai đầu tuyến
5. Bỏ cụm từ “có phản quang” quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11, Phụ lục 12, Phụ lục 15, Phụ lục 16 và Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Theo đó, những loại xe sau đây sẽ không còn cần phải có phản quang:
Xe tuyến cố định;
Xe trung chuyển;
Xe buýt;
Xe taxi;
Xe hợp đồng;
Xe công ten nơ;
Xe tải;
Xe du lịch;
Xe đầu kéo.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2024.

Xem toàn văn nội dung tại Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi TT 12/2020/TT-BGTVT quy định quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan