Tờ khai đăng ký sáng chế

Nội dung bài viết

Sự tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng tạo đặt ra nhu cầu quan trọng về bảo vệ và thúc đẩy sự đổi mới. Trong bối cảnh này, tờ khai đăng ký sáng chế trở thành công cụ quan trọng, mở đầu cho quá trình chứng nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, Công ty luật SBLAW xin trình bày tờ khai đăng ký sáng chế như sau

Tờ khai đăng ký sáng chế

Ngày 23/08/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP với nội dung chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền liên quan đến giống cây trồng, và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định này đặc điểm quy định về mẫu tờ khai đăng ký sáng chế về quyền sở hữu công nghiệp tại Phụ lục I. Quý khách hàng có thể tham khảo và download mẫu tờ khai đăng ký sáng chế bên dưới đây.

Download tờ khai đăng ký sáng chế

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

 

Kính gửi: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu xem xét đơn và cấp[1]:

— Bằng độc quyền sáng chế                 (— Bản giấy)

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích   (— Bản giấy)

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

j                                                     NGUỒN GỐC ĐƠN

 

— Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                                          Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                         ngày:

— Có sửa đổi, bổ sung tại thời điểm vào giai đoạn quốc gia (thuyết minh nội dung sửa đổi khai tại trang bổ sung)

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                                          Ngày nộp đơn:
— Đơn chuyển đổi: Đơn này được chuyển đổi từ đơn số:                         Ngày nộp đơn:
— Sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

k                     TÊN SÁNG CHẾ

........................................................................................................

 

PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ (IPC)[2]  

(Chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

 

 

l                                                         NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                        Email:

— Người nộp đơn đồng thời là tác giả sáng chế

— Ngoài người nộp đơn khai tại mục này còn có những người nộp đơn khác khai tại trang bổ sung

m                                                                                         ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

 

Mã số đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Email:

 

n                                                         TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

o      YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN)

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thỏa thuận khác:  

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

p                                         YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

— Yêu cầu thẩm định nội dung

q                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phíSố đối tượng tính phíSố tiền
— Lệ phí nộp đơn

(áp dụng cho cả đơn tách, đơn chuyển đổi)

đơn
— Phí thẩm định hình thức..... điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
    —  Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)..... trang
— Phí phân loại quốc tế về sáng chế..... phân nhóm
— Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên..... yêu cầu/đơn ưu tiên
— Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (đối với đơn quốc tế có sửa đổi, bổ sung khi vào giai đoạn quốc gia)..... nội dung sửa đổi
— Phí công bố đơnđơn
    — Yêu cầu công bố trên 1 hình vẽ đặc trưng (từ hình thứ 2 trở đi)..... hình
    — Yêu cầu công bố bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)..... trang
— Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung..... điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
— Phí thẩm định nội dung..... điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
   — Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)..... trang
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

 

r                        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm ....... trang

— Bản mô tả, bằng tiếng ......., gồm ..... trang

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

Tài liệu khác:

— Bản tóm tắt, bằng tiếng .............., gồm ..... trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm ........... trang

— Văn bản uỷ quyền bằng tiếng ........

— bản dịch tiếng Việt, gồm ........ trang

— bản gốc

— bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

                 — bản gốc đã nộp theo đơn số:............................)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm ..... bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

 

 

—

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

—

—

—

—

—

—

—

—

s                                CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                              Khai tại: ................. ngày ... tháng ... năm ...

                                                                              Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn ... trang bổ sungTrang bổ sung số:

           NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

— Tên người nộp đơn

— Địa chỉ của người nộp đơn

— Nội dung khác:

 

Thuyết minh sửa đổi, bổ sung:

(Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)

l                                                     NGƯỜI NỘP ĐƠN KHÁC

(Ngoài người nộp đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                      Email:

— Người nộp đơn này đồng thời là tác giả sáng chế

— Có yêu cầu cấp phó bản Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                      Email:

— Người nộp đơn này đồng thời là tác giả sáng chế

— Có yêu cầu cấp phó bản Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

n                                                     TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang thứ hai)

 

Tên đầy đủ:                                                                                         Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                      Email:

 

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                      Email:

r                                                     CÁC TÀI LIỆU KHÁC

           (Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)

 

 

 

 

[1] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

[2] Nếu người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì cơ quản quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Quý khách có thể download mẫu tờ khai đăng ký sáng chế tại link sau >> Tờ khai đăng ký sáng chế

Với sự chuyển biến nhanh chóng của thế giới công nghiệp và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đăng ký sáng chế không chỉ là bước đi cần thiết mà còn là vị thế chiến lược cho doanh nghiệp và cá nhân. Bài viết này tập trung trình bày về quy trình và ý nghĩa của tờ khai đăng ký sáng chế trong việc bảo vệ và khuyến khích sự đổi mới trong xã hội ngày nay. Liên hệ ngay SBLAW nếu quý khách cần hỗ trợ.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan