Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 có 4 chương với 16 điều, có hiệu lực từ […]

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 […]

Luật Đấu thầu 2005

Luật Đấu thầu 2005 quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án theo quy định tại khoản 1 của luật này. Luật Đấu thầu 2005 gồm 6 chương và 77 […]

Luật Xây dựng 2003

Luật Xây dựng 2003 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Luật Xây dựng 2003 gồm 9 chương và 123 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 […]

Luật Kế toán 2003

Luật Kế toán 2003 quy định về nguyên tắc, đối tượng, và các khái niệm cơ bản khác của kế toán, nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm nghề kế toán, hoạt động nghề nghiệp kế toán, quản lý nhà nước về kế toán. Luật Kế toán […]

Luật Đầu tư 2005

Luật Đầu tư 2005 quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư […]

Công ty luật tại Việt Nam

Luật sư tư vấn tài chính và ngân hàng

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn. Công ty luật […]

Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng […]

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư 1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: a) Văn phòng luật sư; b) Công ty luật. 2.Tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật luật sư và […]