Đảm bảo bí mật thông tin khi hành nghề luật sư

Nội dung bài viết

Luật sư là người tiếp cận được các thông tin mật của khách hàng, vì vậy, trong quá trình hành nghề, luật sư phải có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng, cụ thể như sau:

Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan