Trong quá trình giải quyết tranh chấp, việc các bên tự hòa giải có được công nhận không? Nếu có thì quyết định công nhận hòa giải thành được thi hành như thế nào?

Nội dung bài viết

Theo Điều 9 – LTTTM 2010, trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền được tự do thương lượng, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, hoặc cũng có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp thì Hội đồng trọng tài sẽ lập biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài (Điều 58 – LTTTM 2010).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan