Theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC, đối với những tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì các bên bắt buộc phải chỉ định trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC. Còn đối với các tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì các bên có thể tự do chọn chỉ định trọng tài, có thể chỉ định trọng tài viên không có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn