Tôi muốn chọn trọng tài adhoc để giải quyết tranh chấp. Xin cho biết pháp luật Việt Nam có cho phép sử dụng trọng tài adhoc không?

Nội dung bài viết

Luật trọng tài thương mại 2010 cho phép các bên được lựa chọn trọng tài vụ việc (trọng tài ad hoc) để giải quyết tranh chấp. Đối với trọng tài vụ việc, các bên có thể tự do thỏa thuận về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan