Luật trọng tài thương mại 2010 cho phép các bên được lựa chọn trọng tài vụ việc (trọng tài ad hoc) để giải quyết tranh chấp. Đối với trọng tài vụ việc, các bên có thể tự do thỏa thuận về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn