Điểm mới của ICC 2021

Nội dung bài viết

Nhiệm vụ mới tiết lộ các nhà tài trợ bên thứ ba

Một bổ sung quan trọng cho 2021 Quy tắc ICC, nhằm tăng tính minh bạch của thủ tục tố tụng trọng tài ICC, là đoạn văn 7 của điều 11, áp đặt một cái mới, nghĩa vụ rõ ràng đối với các bên phải tiết lộ bất kỳ thỏa thuận cấp vốn bên thứ ba nào mà họ đã ký kết.

Khoản 11(7) Quy tắc ICC 2021

Để hỗ trợ các trọng tài viên tương lai và các trọng tài viên trong việc tuân thủ các nhiệm vụ của họ theo các Điều khoản 11(2) và 11(3), mỗi bên phải thông báo kịp thời cho Ban Bí thư, ủy ban trọng tài và các bên khác, về sự tồn tại và danh tính của bất kỳ bên nào đã tham gia thỏa thuận tài trợ cho các khiếu nại hoặc biện hộ và theo đó nó có lợi ích kinh tế đối với kết quả của trọng tài.

Những năm vừa qua, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi liên quan đến tiết lộ các thỏa thuận tài trợ của bên thứ ba trong trọng tài quốc tế. Quy tắc trọng tài, cũng như luật pháp quốc gia, từng im lặng về vấn đề này, mặc dù nó có thể tạo ra xung đột lợi ích.

Đáng chú ý là Hướng dẫn của IBA 2014 về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế cũng giải quyết câu hỏi về việc tiết lộ các thỏa thuận tài trợ của bên thứ ba trong bối cảnh tính công bằng và độc lập của các trọng tài viên, đặt các nhà tài trợ và công ty bảo hiểm bên thứ ba ngang hàng với các bên có “lợi ích kinh tế trực tiếp trong giải thưởng.

Giải thích về Tiêu chuẩn chung 6(b) Hướng dẫn của IBA 2014 về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế. Các nhà tài trợ và công ty bảo hiểm của bên thứ ba liên quan đến tranh chấp có thể có lợi ích kinh tế trực tiếp trong giải thưởng, và như vậy có thể được coi là tương đương với các bên. Cho những mục đích này, các điều khoản nhà tài trợ bên thứ ba, và công ty bảo hiểm, đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đang đóng góp quỹ, hoặc hỗ trợ vật chất khác, để truy tố hoặc bào chữa cho vụ án và điều đó có lợi ích kinh tế trực tiếp trong, hoặc nghĩa vụ bồi thường cho một bên, giải thưởng được đưa ra trong trọng tài.

Sự liên kết của các bên

Các 2021 Các Quy tắc ICC cũng được sửa đổi để có hiệu lực là sự tham gia của các bên bổ sung trở nên ít nặng nề hơn, để phục vụ cho phức tạp, trọng tài nhiều bên và nhiều hợp đồng, như trường hợp, ví dụ, trong tranh chấp xây dựng, thường được giải quyết bằng trọng tài.

Theo Điều 7(1) sau đó 2017 Quy tắc, không có bên nào khác có thể được tham gia “sau khi xác nhận hoặc chỉ định bất kỳ trọng tài viên nào, trừ khi tất cả các bên, bao gồm cả bên bổ sung, mặt khác đồng ý[d].”Đoạn văn mới được chèn 5 của điều 7 sau đó 2021 Các quy tắc ICC cho phép thực hiện yêu cầu tham gia của bên thứ ba ngay cả sau khi xác nhận hoặc chỉ định một trọng tài, nếu hội đồng trọng tài đưa ra quyết định có hiệu lực, khi xem xét “tất cả các tình huống liên quan, và bên bổ sung chấp nhận hiến pháp của trọng tài và đồng ý với Điều khoản tham chiếu, nơi áp dụng.

Điều này có nghĩa là bây giờ có thể kết hợp các bên bổ sung trong quá trình phân xử, ngay cả khi các bên tham gia trọng tài không đồng ý, miễn là hội đồng trọng tài chấp thuận yêu cầu tham gia và bên thứ ba đồng ý tham gia trọng tài.

Các "hoàn cảnh liên quan”Được xem xét bởi ủy ban trọng tài, trong việc quyết định liệu sự liên kết có phù hợp không, bao gồm quyền tài phán đối với bên bổ sung, thời gian của sự tái hợp, xung đột lợi ích có thể xảy ra, cũng như tác động của người tham gia đối với thủ tục trọng tài.

Mục 7(5) sau đó Quy tắc ICC 2021

Bất kỳ Yêu cầu nào cho các bên liên kết được thực hiện sau khi xác nhận hoặc chỉ định bất kỳ trọng tài nào sẽ được quyết định bởi ủy ban trọng tài một khi được cấu thành và sẽ tùy thuộc vào bên bổ sung chấp nhận hiến pháp của hội đồng trọng tài và đồng ý với Điều khoản tham chiếu, nơi áp dụng. Khi quyết định một Yêu cầu liên kết như vậy thì ủy ban trọng tài sẽ xem xét tất cả các trường hợp liên quan, trong đó có thể bao gồm việc liệu ủy ban trọng tài có quyền tài phán sơ bộ đối với bên bổ sung hay không, thời gian của Yêu cầu liên kết, xung đột lợi ích có thể xảy ra và tác động của người tham gia đối với thủ tục trọng tài. Bất kỳ quyết định nào về việc tham gia thêm một bên đều không ảnh hưởng đến quyết định của hội đồng trọng tài về quyền tài phán của mình đối với bên đó.

Hợp nhất trọng tài

Quy định tại mục 10(b) đã được sửa đổi để cho phép hợp nhất trong đó “tất cả các khiếu nại trong trọng tài được đưa ra theo cùng một thỏa thuận trọng tài hoặc các thỏa thuận. ICC giải thích"Trong khi cách diễn đạt không lý tưởng, nó nhằm mục đích cho phép “hợp nhất các trường hợp với sự hiện diện của các bên khác nhau ,. Nó cũng chấm dứt sự nhầm lẫn trước đây về việc liệu hợp nhất có thể thực hiện được hay không khi các yêu cầu lên trọng tài được đưa ra theo nhiều hơn một thỏa thuận trọng tài, thường xuyên xảy ra. Quy định tại mục 10(c) làm rõ thêm rằng nó áp dụng cho các xác nhận quyền sở hữu “không được thực hiện theo cùng một thỏa thuận trọng tài hoặc các thỏa thuận.

Quy định khoản 10 quy tắc ICC 2021:

Tòa án có thể, theo yêu cầu của một bên, hợp nhất hai hoặc nhiều trọng tài đang chờ xử lý theo Quy tắc thành một trọng tài duy nhất, Ở đâu:

  1. a) các bên đã đồng ý hợp nhất; hoặc là
    b) tất cả các khiếu nại trong trọng tài được đưa ra theo cùng một thỏa thuận trọng tài hoặc các thỏa thuận; hoặc là
    c) Yêu cầu của trọng tìa không được thực hiện theo cùng một thỏa thuận trọng tài hoặc các thỏa thuận, nhưng trọng tài là giữa các bên, các tranh chấp trong trọng tài phát sinh liên quan đến cùng một mối quan hệ pháp lý, và Tòa án thấy các thỏa thuận trọng tài là tương thích.

Quy định khoản 10 Quy tắc ICC 2017

Tòa án có thể, theo yêu cầu của một bên, hợp nhất hai hoặc nhiều trọng tài đang chờ xử lý theo Quy tắc thành một trọng tài duy nhất, Ở đâu:
a) các bên đã đồng ý hợp nhất; hoặc là
b) tất cả các khiếu nại trong trọng tài được đưa ra theo cùng một thỏa thuận trọng tài; hoặc là
c) nơi các yêu cầu trong trọng tài được thực hiện theo nhiều thỏa thuận trọng tài, trọng tài là giữa các bên, các tranh chấp trong trọng tài phát sinh liên quan đến cùng một mối quan hệ pháp lý, và Tòa án thấy các thỏa thuận trọng tài là tương thích.
Trong việc quyết định có hợp nhất, Tòa án có thể tính đến mọi tình huống mà họ cho là có liên quan, bao gồm cả một hoặc nhiều trọng tài viên đã được xác nhận hoặc chỉ định tại nhiều hơn một trong các trọng tài và, nếu vậy, cho dù cùng hoặc khác người đã được xác nhận hoặc bổ nhiệm.

Những sửa đổi này phù hợp với Quy tắc trọng tài LCIA, đã mở rộng quyền lực của ủy ban trọng tài và Tòa án LCIA để ra lệnh hợp nhất trong trường hợp các bên không giống nhau, nhưng tranh chấp của họ phát sinh từ các giao dịch giống nhau hoặc liên quan (Quy tắc trọng tài LCIA 2020, điều 22.7 và 22.8).

Quyền chỉ định Trọng tài viên của Tòa án ICC Bất chấp mọi thỏa thuận của các Bên

Một bổ sung đáng chú ý khác cho 2021 Quy tắc ICC là đoạn 9 của điều 12 (Hiến pháp của Toà án Trọng tài) trao quyền cho Tòa án ICC “trong hoàn cảnh đặc biệt"Để bổ nhiệm các thành viên của hội đồng trọng tài bất kể"bất kỳ thỏa thuận nào của các bên về phương pháp xây dựng ủy ban trọng tài.

Đó là một bổ sung đầy tham vọng khi xem xét rằng một trong số ít lý do mà phán quyết trọng tài có thể bị từ chối công nhận theo Hội nghị New York 1959, Điều V(1)(d) là nơi thành phần của cơ quan trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên.

Vẫn còn phải xem cách Tòa án ICC sẽ giải thích, trong thực tế, không xác định “trường hợp đặc biệt”Để biện minh cho việc đi ngược lại với thỏa thuận của các bên về phương pháp xây dựng hiến pháp của ủy ban trọng tài, mà không để lộ giải thưởng kết quả cho các rào cản khả thi.

Các điều khoản nhằm mục đích cho phép các tòa án “bỏ qua các thỏa thuận trọng tài vô lương tâm có thể gây rủi ro cho hiệu lực của phán quyết, do đó bảo vệ tính toàn vẹn của tố tụng trọng tài.

Khoản 12(9) sau đó Quy tắc ICC 2021

Mặc dù có bất kỳ thỏa thuận nào của các bên về phương thức xây dựng hội đồng trọng tài, trong những trường hợp ngoại lệ, Tòa án có thể chỉ định từng thành viên của ủy ban trọng tài để tránh rủi ro đáng kể về việc đối xử bất bình đẳng và không công bằng có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của phán quyết.

Các điều khoản liên quan đến Trọng tài Hiệp ước Đầu tư

Theo đuổi, thực hiện theo 2019 Thống kê giải quyết tranh chấp của ICC 1996, khi trường hợp BIT đầu tiên được đăng ký, đến nay, ICC đã quản lý 42 các trường hợp dựa trên BITs.”Mặc dù đã giải quyết tương đối ít tranh chấp đầu tư trong những năm qua, ICC đã đưa ra hai sửa đổi đối với 2021 Các quy tắc ICC đề cập rõ ràng đến các tranh chấp phát sinh từ các hiệp ước.

Đầu tiên, mục 13(6) sau đó 2021 Quy tắc ICC yêu cầu chỉ định các trọng tài viên không có cùng quốc tịch với bất kỳ bên nào tham gia trọng tài khi “thỏa thuận trọng tài mà trọng tài dựa trên đó phát sinh từ một hiệp ước.

Mục 13(6) Quy tắc ICC 2021

Bất cứ khi nào thỏa thuận trọng tài mà trọng tài dựa trên đó phát sinh từ một hiệp ước, và trừ khi các bên có thỏa thuận khác, không có trọng tài viên nào có cùng quốc tịch với bất kỳ bên nào trong trọng tài.

Thứ hai, Mục 29(6)(c) quy tắc ICC 2021 bao gồm quyền sử dụng trọng tài thương mại trong trường hợp khẩn cấp“thỏa thuận trọng tài mà ứng dụng dựa trên đó phát sinh từ một hiệp ước.”Lý do cho sự loại trừ như vậy dường như là thời hạn chặt chẽ được nêu trong chương trình trọng tài khẩn cấp của ICC sẽ không khả thi đối với các Quốc gia hoặc các pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước liên quan đến tranh chấp đầu tư, đó là một mối quan tâm hợp lệ.

Mục 29(6) Quy tắc ICC 2021

Quy định Trọng tài khẩn cấp sẽ không được áp dụng nếu: a) thỏa thuận trọng tài theo Quy tắc đã được ký kết trước đó 1 tháng Giêng 2012; b) các bên đã đồng ý từ chối các Điều khoản của Trọng tài khẩn cấp; hoặc c) thỏa thuận trọng tài mà ứng dụng dựa trên đó phát sinh từ một hiệp ước. (nhấn mạnh thêm)

Đại diện cho Bên - Không bao gồm Luật sư mới để tránh xung đột lợi ích

Khoản 17 Các quy tắc ICC 2021 hiện đã được chia thành ba đoạn, hai cái đầu tiên là những bổ sung mới và cái cuối cùng chứa những gì, phía dưới Quy tắc 2017, toàn bộ điều 17.

Điều 1 đặt ra nghĩa vụ rõ ràng cho các bên phải thông báo kịp thời cho tất cả những người tham gia trọng tài, I E., Ban thư ký ICC, ủy ban trọng tài và các bên, về bất kỳ thay đổi nào trong cách trình bày của nó.

Điều 2 chứa một sự thay đổi mạnh mẽ hơn, trao quyền cho ủy ban trọng tài loại trừ luật sư mới khỏi thủ tục tố tụng hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào khác khi có xung đột lợi ích, với mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình tố tụng (và để ngăn không cần thay đổi hội đồng trọng tài trong trường hợp một bên thay đổi luật sư).

Mục 17 Quy tắc ICC 2021 (Thay đổi đại diện)

1) Mỗi bên phải thông báo ngay cho Ban thư ký, ủy ban trọng tài và các bên khác về bất kỳ thay đổi nào trong đại diện của nó.

2) Hội đồng trọng tài có thể, sau khi được tạo thành và sau khi đã tạo cơ hội cho các bên góp ý bằng văn bản trong một khoảng thời gian thích hợp, thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để tránh xung đột lợi ích của trọng tài phát sinh do thay đổi đại diện của các bên, bao gồm việc loại trừ các đại diện của đảng mới tham gia toàn bộ hoặc một phần vào quá trình tố tụng trọng tài.

3) Bất cứ lúc nào sau khi bắt đầu trọng tài, hội đồng trọng tài hoặc Ban thư ký có thể yêu cầu bằng chứng về thẩm quyền của bất kỳ đại diện đảng nào.

Mục 17 Quy tắc 2017 (Bằng chứng về thẩm quyền)

Bất cứ lúc nào sau khi bắt đầu trọng tài, hội đồng trọng tài hoặc Ban thư ký có thể yêu cầu bằng chứng về thẩm quyền của bất kỳ đại diện đảng nào.

Quy tắc Thủ tục Nhanh

Phụ lục VI, mục 1(2) Các quy tắc ICC 2021 mở rộng phạm vi áp dụng của các điều khoản trọng tài nhanh phổ biến (đièu 30 và Phụ lục VI) bằng cách tăng ngưỡng cho ứng dụng từ chối của họ từ USD 2 triệu USD 3 triệu.

Phụ lục VI, mục 1(2) Quy tắc ICC 2021

Số tiền được đề cập trong Điều 30(2), đoạn a) của Quy tắc là: Số tiền tranh chấp không vượt quá giưới hạn quy định tại Điều 1 (2) của Phụ lục VI tại thười điểm liên lạc được đề cập trong Điều 1(30 của p)hụ lục đó hoặc là các bên đồng ý

Ưu tiên của Truyền thông Điện tử và Đệ trình

Theo Điều 3(1) sau đó 2021 Quy tắc ICC, quy tắc mặc định bây giờ là “tất cả các lời cầu xin và các thông tin liên lạc bằng văn bản khác" là để "được gửi cho mỗi bên, mỗi trọng tài, và Ban thư ký”Thông qua phương tiện điện tử, trong khi, phía dưới cái 2017 Các quy tắc họ phải “được cung cấp trong một số [cứng] bản sao đủ để cung cấp một bản sao cho mỗi bên, cộng một cho mỗi trọng tài, và một cho Ban thư ký.

Điều 3(1) Quy tắc ICC 2021

Lưu như được cung cấp khác trong các mục 4(4)(b) và 5(3), tất cả các lời cầu xin và các thông tin liên lạc bằng văn bản khác được gửi bởi bất kỳ bên nào, cũng như tất cả các tài liệu phụ lục kèm theo, sẽ được gửi cho mỗi bên, mỗi trọng tài, và Ban thư ký. Bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào từ ủy ban trọng tài cho các bên cũng sẽ được gửi bản sao cho Ban thư ký.

Mục 3(1) Quy tắc ICC 2021

Tất cả các lời cầu xin và các thông tin liên lạc bằng văn bản khác được gửi bởi bất kỳ bên nào, cũng như tất cả các tài liệu phụ lục kèm theo, sẽ được cung cấp một số lượng bản sao đủ để cung cấp một bản sao cho mỗi bên, cộng một cho mỗi trọng tài, và một cho Ban thư ký. Một bản sao của bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào từ hội đồng trọng tài cho các bên sẽ được gửi đến Ban thư ký.

Theo đó, Các quy tắc ICC 2021 đã thay thế Điều khoản 4(4)(a) Các quy tắc 2017 theo mặc định Yêu cầu Trọng tài phải được gửi dưới dạng bản in ra giấy cho tất cả các bên liên quan. Theo Điều 4(4)(b) Quy tắc ICC 2021, bản cứng giờ chỉ được yêu cầu “khi người khiếu nại yêu cầu truyền Yêu cầu bằng cách gửi mà không nhận, đăng ký hoặc chuyển phát nhanh.

Khoản 4(4) Quy tắc ICC 2021

Cùng với Yêu cầu, người yêu cầu sẽ:
a) thanh toán lệ phí nộp đơn theo Phụ lục III (Chi phí trọng tài và phí) có hiệu lực vào ngày Yêu cầu được gửi; và
b) gửi đủ số lượng bản sao của Yêu cầu cho nhau, mỗi trọng tài viên và Ban thư ký khi người khiếu nại yêu cầu truyền Yêu cầu bằng cách gửi mà không nhận, đăng ký hoặc chuyển phát nhanh.

Khoản 4(4) Quy tắc ICC 2017

Cùng với Yêu cầu, người yêu cầu sẽ:
a) nộp số lượng bản sao theo yêu cầu của Điều 3(1); và
b) thanh toán lệ phí nộp đơn theo Phụ lục III (Chi phí trọng tài và phí) có hiệu lực vào ngày Yêu cầu được gửi.
(nhấn mạnh thêm)

Tương tự, theo Điều đã sửa đổi 5(3) Quy tắc ICC 2021, Bản sao ra giấy của Câu trả lời cho Yêu cầu Trọng tài không còn cần thiết theo mặc định, nhưng chỉ "nơi người trả lời yêu cầu chuyển giao nó bằng cách gửi và nhận, đăng ký hoặc chuyển phát nhanh.

Những sửa đổi này là sự thích ứng được hoan nghênh với kỷ nguyên kỹ thuật số mới, nhằm giảm chi phí in ấn và vận chuyển không cần thiết và thân thiện hơn với môi trường.

Phiên điều trần trực tuyến

Mục 26(1) Các quy tắc ICC 2021 đưa ra các điều khoản rõ ràng về khả năng nắm giữ phiên điều trần ảo, đã trở thành bình thường mới trong đại dịch Covid 19 gây ra. Cách diễn đạt mới làm rõ thêm rằng một phiên điều trần sẽ không nhất thiết phải được tổ chức, trừ khi bất kỳ bên nào yêu cầu, hoặc nếu ủy ban trọng tài cho là cần thiết. Thay đổi này phù hợp với Lưu ý của ICC về các biện pháp có thể nhằm mục đích giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cung cấp, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức các phiên điều trần ảo.

Mục 26(1) quy tắc ICC 2021

Một phiên điều trần sẽ được tổ chức nếu bất kỳ bên nào yêu cầu hoặc, không yêu cầu như vậy, nếu ủy ban trọng tài theo yêu cầu riêng của mình quyết định xét xử các bên. Khi một phiên điều trần được tổ chức, hội đồng trọng tài, thông báo hợp lý, sẽ triệu tập các bên xuất hiện trước ngày đó và tại địa điểm được cố định bởi nó. Hội đồng trọng tài có thể quyết định, sau khi tham khảo ý kiến ​​các bên, và trên cơ sở các tình tiết và sự kiện liên quan của vụ án, cái đó bất kỳ phiên điều trần nào sẽ được thực hiện bằng cách tham dự trực tiếp hoặc từ xa bằng hội nghị truyền hình, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc thích hợp khác.

Mục 26(1) quy tắc ICC 2017

Khi một phiên điều trần được tổ chức, hội đồng trọng tài, thông báo hợp lý, sẽ triệu tập các bên xuất hiện trước ngày đó và tại địa điểm được cố định bởi nó.

Phán quyết bổ sung

Một điều khoản mới được thêm trong mục 36(3) quy tắc ICC 2021 cho phép các bên thực hiện một ứng dụng, trong 30 ngày kể từ ngày nhận giải, cho một phán quyết bổ sung đối với các tuyên bố rằng ủy ban trọng tài đã bỏ qua quyết định. Bên kia sẽ được cấp “một giới hạn thời gian ngắn, bình thường không vượt quá 30 ngày”Để nhận xét về đơn xin giải thưởng bổ sung, trước khi tòa án đưa ra quyết định của mình.

Không có điều khoản nào như vậy theo Quy tắc 2017 vì vậy, trừ khi luật của ghế có một điều khoản cho phép một giải thưởng bổ sung được thực hiện, các bên đã phải đưa ra một trọng tài hoàn toàn mới cho các vấn đề mà trước đó đã bị hội đồng trọng tài ICC bỏ qua. Rủi ro, tất nhiên, là các bên sẽ đưa ra những yêu cầu phù phiếm về các giải thưởng bổ sung.

Mục 36(3) quy tắc ICC 2021

Bất kì yêu cầu của một bên cho một phán quyết bổ sung đối với các khiếu nại được đưa ra trong tố tụng trọng tài mà hội đồng trọng tài đã bỏ qua quyết định phải được gửi cho Ban thư ký trong 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bởi bên đó. Sau khi chuyển đơn đến hội đồng trọng tài, bên sau sẽ cấp cho bên kia hoặc các bên trong thời hạn ngắn, bình thường không vượt quá 30 ngày, từ việc nhận được đơn của bên đó hoặc các bên, để gửi bất kỳ ý kiến ​​trên đó. Hội đồng trọng tài sẽ đệ trình quyết định của mình về đơn theo dự thảo cho Tòa án không muộn hơn 30 những ngày sau khi kết thúc thời hạn nhận được bất kỳ ý kiến ​​nào từ bên kia hoặc trong khoảng thời gian khác mà Tòa án có thể quyết định.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Một số điều khảoản bổ sung tại điều 43 Quy tắc ICC 2021, trong đó quy định rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quản lý tố tụng trọng tài của Tòa án “sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Pháp và được giải quyết bởi Tòa án Tư pháp Paris (Tòa án Tư pháp Paris) sẽ có thẩm quyền độc quyền.”Không tìm thấy điều khoản nào như vậy trong các phiên bản trước. Không có gì lạ khi ICC bị các bên thua kiện đe dọa kiện. Điều này sẽ cho phép ICC tự bảo vệ mình trong một khu vực pháp lý duy nhất, điều này tốt hơn để không phải chuyển qua các chi phí quá cao của việc kiện tụng giả mạo đôi khi cho người sử dụng trọng tài ICC.

Khoản 43 quy tắc ICC 2021

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quản lý tố tụng trọng tài của Tòa án theo Quy tắc sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Pháp và được giải quyết bởi Tòa án Tư pháp Paris (Tòa án Tư pháp Paris) Ở Pháp, sẽ có quyền tài phán riêng

Các Quy tắc trọng tài LCIA 2020 gần đây đã giới thiệu một điều khoản tương tự, mục 31.3, trao quyền tài phán độc quyền cho các tòa án của Anh và xứ Wales để nghe và quyết định bất kỳ hành động nào, vụ kiện hoặc thủ tục phát sinh từ các trọng tài do LCIA quản lý.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan