Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi 2022) quy định gì?

Nội dung bài viết

Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property - IP) là một lĩnh vực pháp luật quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sáng tạo và đổi mới. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) là văn bản quy phạm pháp luật có tính chất nền tảng, đặt nền tảng cho việc bảo hộ và quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Trong số các điều khoản quan trọng của Luật, Điều 27 quy định về quyền sử dụng tác phẩm, một nội dung cốt lõi trong lĩnh vực quyền tác giả.

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi 2022) quy định gì?

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) quy định về Quyền sử dụng tác phẩm như sau:

Quyền sử dụng tác phẩm bao gồm:

Quyền nhân thân:

 • Quyền công bố tác phẩm: quyết định công bố hoặc không công bố tác phẩm của mình.
 • Quyền tác giả: được ghi tên mình là tác giả của tác phẩm.
 • Quyền toàn vẹn tác phẩm: bảo vệ tác phẩm khỏi mọi sự thay đổi, sửa đổi mà không có sự đồng ý của tác giả.
Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Quyền tài sản:

 • Quyền sao chép tác phẩm: tạo ra bản sao của tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quyền phát hành tác phẩm: đưa tác phẩm đến công chúng bằng mọi hình thức.
 • Quyền biểu diễn tác phẩm: trình diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Quyền ghi âm, ghi hình tác phẩm: ghi âm, ghi hình tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quyền truyền thông tác phẩm: truyền thông tác phẩm qua hệ thống truyền thông.
 • Quyền chuyển nhượng tác phẩm: chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm cho người khác.
 • Quyền cho phép sử dụng tác phẩm: cho phép người khác sử dụng tác phẩm của mình.
 • Chủ sở hữu quyền tác giả có thể sử dụng tác phẩm của mình theo các cách sau:

Tự mình sử dụng tác phẩm.

 • Cho phép người khác sử dụng tác phẩm theo hợp đồng.
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm cho người khác.

Việc sử dụng tác phẩm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) chỉ là tóm tắt nội dung chính. Để biết đầy đủ nội dung, bạn cần tham khảo văn bản chính thức của Luật dưới đây.

Tham khảo thêm >>  Luật sở hữu trí tuệ 2005

Nội dung của Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, đồng thời khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Việc hiểu rõ và vận dụng hiệu quả các quy định của Điều 27 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ. Liên hệ ngay SBLAW nếu quý khách có bất kì thắc mắc nào về lĩnh vực sở hữu trí tuệ HOTLINE: 0904.340.664

Tham khảo dịch vụ >> Đăng ký quyền tác giả

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan