Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung bài viết

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả,quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm nhữngnội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan