Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động.

Nội dung bài viết

Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và không trả được lương và các khoản nợ cho người lao động thì người lao động có quyền cử đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người đại diện hợp pháp khi được quá nửa số người lao động hoặc quá nửa đại diện của người lao động tán thành.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
  • Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động;
  • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan