Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Nội dung bài viết

Khi yêu cầu mở thủ tục phá sản các chủ nợ phải lưu ý nộp đúng tòa án có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

  • Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó.
  • Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngcó thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó.
  • Trong trường hợp cần thiết Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện.
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan