Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong giải quyết vụ việc phá sản? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Phá sản 2014, quản tài viên trong một vụ việc phá sản có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Thứ nhất, quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của DN, HTX mất khả năng thanh toán, gồm:

(i) Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của DN, HTX;

(ii) Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

(iii) Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của DN, HTX khi bán, thanh lý tài sản;

(iv) Giám sát hoạt động kinh doanh của DN, HTX theo quy định của pháp luật;

(v) Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

(vi) Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của DN, HTX để bảo đảm chi phí phá sản;

(vii) Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

(viii) Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định;

(ix) Báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

và (x) Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Thứ hai, đại diện cho DN, HTX trong trường hợp DN, HTX không có người đại diện theo pháp luật.

Thứ ba, báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của DN, HTX, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán.

Thứ tư, đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

(i) Thu thập tài liệu, chứng cứ;

(ii) Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của DN, HTX bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

(iii) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính;

(iv) Chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan