Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ.

Nội dung bài viết

Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
  • Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
  • Quá trình đòi nợ;
  • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan