Ngày 10/01/2018, Bộ Công thương công bố kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BCT 06 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:

  1. TTHC thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình
  2. TTHC thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu dọn công trình
  3. TTHC phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình
  4. TTHC chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình  đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt
  5. TTHC chấp thuận hoãn thu dọn công trình
  6. TTHC chấp thuận để lại công trình

Quyết định 94/QĐ-BCT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2018.

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn