Luật doanh nghiệp sửa đổi

Nội dung bài viết

Vào ngày 17/06/2020 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua bản dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi. Với 10 Chương và 218 Điều, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) có những nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, thiết lập cơ chế đăng ký DN qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy

2. Bỏ quy định về Hộ kinh doanh khỏi Luật doanh nghiệp, xem xét ban hành Nghị định hướng dẫn về đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh trước khi có Luật riêng về Hộ kinh doanh

3. Sửa đổi khái niệm DN nhà nước theo nguyên tắc phân chia các loại DN có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau, theo đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã được coi là doanh nghiệp nhà nước.

4. Quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông phổ thông là 5% nhằm bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số và nhóm cổ đông trong doanh nghiệp, đồng thời để phù hợp và thống nhất với khái niệm cỏ đông lớn quy định trong Luật chứng khoán, mức tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông để thực hiện một số quyền của cổ đông phổ thông cần bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp lý của các cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông trong doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

5. Bỏ quy định về thời gian sở hữu “ít nhất 06 tháng liên tục” của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Thực tế, nhiều trường hợp các nhà đầu tư đã mua lượng cổ phần rất lớn trong doanh nghiệp nhưng do chưa đáp ứng được quy định về thời gian sở hữu ít nhất 06 tháng liên tục, do đó đã không thực hiện được quyền và lợi ích chính đáng của mình. Vì vậy, quy định này nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

6. Bổ sung các quyền của cổ đông phổ thông, theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính, yêu cầu triệu tập họp đại đội đồng cổ đông trong một số trường hợp...

7. Bổ sung quy định về trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát tại khoản 1 Điều 103 của dự thảo Luật.

8. Sửa đổi quy định đối với công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc nhằm hạn chế xung đột lợi ích, hạn chế tập quyền, hạn chế việc cổ đông lớn thâu tóm quyền lực trong công ty mà có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều cổ đông khác. Đồng thời, quy định này phù hợp theo thông lệ tốt về quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

9. Bổ sung quy định về trường hợp giải thể doanh nghiệp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, để đảm bảo tính đồng bộ với quy định của Luật quản lý thuế, việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế không dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan