Điểm mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Nội dung bài viết

Ngày 04/03/2022, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và sửa đổi Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, từ ngày 19/4/2022, mỗi giảng viên sẽ chỉ cần 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm và xếp lương.

Cụ thể, không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như hiện hành mà thay vào đó, Thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện “Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm”.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi thay vì yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo từng hạng thì Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chung là “Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”.

5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí của giảng viên sư phạm

Mỗi giảng viên sẽ chỉ cần 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm và xếp lương (Ảnh minh họa)

Thông tư cũng bổ sung điều khoản chuyển tiếp như sau:

– Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì:

Được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư này tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

– Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì:

Được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hoặc giảng viên đại học quy định tại Thông tư này.

Với quy định trên thì giảng viên cao đẳng sư phạm và giảng viên Đại học đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trước đây (trước ngày 30/6/2022) sẽ không phải học lại chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan