Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ là gì

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ là gì?

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với
người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
c) Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan