Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

Nội dung bài viết

Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh?

Các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:
a) Bí mật về nhân thân;
b) Bí mật về quản lý nhà nước;
c) Bí mật về quốc phòng, an ninh;
d) Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan