Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh;

I. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

4. Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; bản sao quyết định thành lập;

5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

III. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp;

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

3. Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của của Luật Doanh nghiệp

4. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

IV. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan