Giải quyết tranh chấp lao động

Nội dung bài viết

Các loại tranh chấp lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, tranh chấp lao động được định nghĩa như sau: “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động”.

Tranh chấp giữa cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Tranh chấp giữa người lao động thuê lại và người sử dụng lao động thuê lại.

Tranh chấp lao động tập thể với người sử dụng lao động

Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người sử dụng lao động.

Giải quyết tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động

Cách thức giải quyết tranh chấp lao động

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng:
 • Quá trình giải quyết tranh chấp lao động dựa trên sự thương lượng của các bên.

Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài

 • Sự hòa giải và trọng tài được ưu tiên để giải quyết tranh chấp, với sự tôn trọng quyền và lợi ích của cả hai bên.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật:
 • Quá trình giải quyết tranh chấp phải diễn ra công khai, minh bạch, và đúng theo quy định pháp luật.

Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên

 • Các bên trong tranh chấp phải được đảm bảo quyền tham gia trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động
 • Tranh chấp giữa cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động:
 • Giải quyết tranh chấp thông qua Hòa giải viên lao động.

Các trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động.
 • Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Các phương thức giải quyết khi không qua thủ tục hòa giải:
 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân

Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết

 • Trong trường hợp không bắt buộc phải thông qua Hòa giải viên.
 • Khi một trong các bên không thi hành quyết định của Ban trọng tài lao động.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

 • Thời hiệu yêu cầu là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp.
 • Thời hạn yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên tranh chấp.
 • Thời hạn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên tranh chấp.
 • Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên tranh chấp.

Trong trường hợp người yêu cầu có khả năng chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định trước đó, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, hoặc lý do đó sẽ không được tính vào thời hạn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Tranh chấp lao động tập thể với người sử dụng lao động:

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động và Tòa án nhân dân.
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của Hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Thời hạn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

 • Thời hạn yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền hợp pháp của bên tranh chấp.
 • Thời hạn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền hợp pháp của bên tranh chấp.
 • Thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm quyền hợp pháp của bên tranh chấp.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

 • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.
 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của Hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động của SBLAW

5/5 (1 Review)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan