Tư vấn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Cường, ở Hà Nội. Qúy công ty cho mình hỏi: Muốn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Thời gian bao lâu và phí thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Qúy Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của Qúy Khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

I- ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

 1. Thủ tục đăng ký

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp
Sáng chế P P P
Giải pháp hữu ích P P

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

Thời gian Quy trình Nội dung thẩm định
36-48 tháng Thẩm định hình thức Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Công bố đơn

Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dung Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.
Công bố bằng độc quyền sáng chế Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;
 • Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn của SBLAW;
 • Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;
 • Bộ ảnh mô tả theo hướng dẫn của SBLAW;
 • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);
 • Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời
  hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn (nếu có);
 • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả sáng chế.

 1. Phí đăng ký

Phí đăng ký sáng chế phụ thuộc vào số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và số trang của sáng chế. Về cơ bản, chi phí đăng ký sáng chế trong trường hợp thuận lợi là: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

II- ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 1. Quy trình thủ tục

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a, Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp P P P

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

Thời gian Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01–02 tháng từ ngày nộp đơn Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Công bố đơn

02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dung 09-12 tháng từ ngày công bố Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
Công bố bằng độc quyền KDCN 01-03 tháng từ ngày nộp phí cấp bằng Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);
 • Bộ ảnh chụp kiểu dáng theo hướng dẫn của SBLAW;
 • Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 1. Phí tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phí tra cứu 01 kiểu dáng công nghiệp: 3.500.000 VNĐ (Ba triệu đồng)

Phí đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp thuận lợi là 8.500.000 VNĐ (Tám triệu năm trăm ngàn đồng).

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan