Tư vấn xây dựng Quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Việc có một chính sách trả lương, thưởng phù hợp, công bằng là một động lức giúp thúc đẩy khả năng sáng tạo và hiểu quả, năng suất của người lao động.

S&B Law sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp, các công việc tư vấn bao gồm:

Phân loại lao động:

Cách tính lương của các hình thức trả lương:

Tính lương sản phẩm;

Tính lương thời gian, khoán;

Ngạch, bậc lương;

Tính toán và trả lương:

  • Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.
  • Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.
  • Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).
  • Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan