Áp dụng biện pháp kiểm dịch động, thực vật theo tiêu chuẩn quốc tế

Nội dung bài viết

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 534/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do”.
Đề án nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc thực thi các nghĩa vụ đối với Hiệp định SPS của WTO và các hiệp định thương mại tự do trong thương mại nông, lâm, thủy sản và thực phẩm quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định SPS để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt 70%; 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ; 80% các mặt hàng và thị trường trọng điểm tương ứng được xây dựng cẩm nang hướng dẫn tuân thủ các biện pháp SPS.
Đến năm 2030, tỷ lệ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tương đương quy chuẩn quốc tế đạt 100%.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Văn phòng SPS Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem đầy đủ nội dung tại Quyết định số 534/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do”

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan