Tư vấn xây dựng Quy chế ban Tổng giám đốc, ban Giám đốc

Nội dung bài viết

SBLAW sở hữu những luật sư rất am hiểu về nội bộ doanh nghiệp. Luật sư thành viên của chúng tôi trước khi gia nhập SBLAW đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc pháp chế và kiểm soát nội bộ của một định chế tài chính lớn, vì vậy, rất hiểu về thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp.

SBLAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việctư vấn xây dựng quy chế Ban tổng giám đốc, ban giám đốc, góp phần thúc đẩy sự minh bạch, rõ ràng trong trong tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Các nội dung chính của S&B Law sẽ thực hiện:

• Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

• Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

• Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

• Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

• Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

• Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

• Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

• Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

• Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

• Các nội dung khác có liên quan và có yêu cầu từ khách hàng.

Trong quá trình hoạt động của mình, SBLAW đã tư vấn về việc xây dựng quy chế cho nhiều doanh nghiệp, sau đây là một số ví dụ điển hình:

- Tư vấn xây dựng quy chế về ủy quyền giữa Tổng giám đốc cho các giám đốc chi nhánh cho một ngân hàng thương mại cổ phần đang chuyển đổi từ mô hình nông thôn lên thành thị.

- Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc cho một công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch.

- Tư vấn xây dựng quy chế ủy quyền của Tổng giám đốc cho chi nhánh cho công ty TNK Travel.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan