Thuế suất mới của Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

"Theo Thông tư số 141/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013 được Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01/7/2013.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế).

Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan