Muốn trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thực hiện trình tự, thủ tục như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đã xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2007 và nhập quốc tịch Mỹ. Hiện nay, Tôi muốn trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thực hiện trình tự, thủ tục như thế nào? Ngoài ra, tôi vẫn muốn để quốc tịch Mỹ thì có được không?

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2007 và nhập quốc tịch Mỹ. Hiện nay, bạn muốn trở lại quốc tịch Việt Nam.

Để trở lại quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này, bạn phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014):

- Xin hồi hương về Việt Nam;

- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

- Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam thì khi trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn phải thôi quốc tịch nước ngoài (Mỹ) trừ những trường hợp sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

- Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì để thực hiện được nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam (giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp trở lại quốc tịch Việt Nam).

Nộp hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Quốc Tịch như sau:

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người đó để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Sau khi thôi quốc tịch nước ngoài, người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải nộp giấy xác nhận thôi quốc tịch nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan