Luật sư soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

Nội dung bài viết

SBLaw có thể cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Khách hàng và đối tác nước ngoài.

Tại đây, chúng tôi nêu ra các công việc cần tiến hành như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Tư vấn chung:

  • Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;
  • Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện Giao dịch mục tiêu;
  • Các vấn đề pháp lý cần quan tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của Giao dịch mục tiêu.

2. Soạn thảo Hợp đồng:

  • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Hiệu chỉnh dự thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Quý Khách hàng (tối đa không quá 15 giờ làm việc).

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a.Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu.

Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Quản lý dự án của Quý khách hàng.

Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chung, SBLaw có thể đệ trình lên Quý Khách hàng Bản ý kiến tư vấn pháp luật phân tích rõ các khía cạnh pháp lý cần thiết mà Quý Khách hàng cần lưu tâm.

b. Soạn thảo hợp đồng hợp chuyển giao công nghệ: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

2. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển phát bao gồm Hợp đồng chuyển giao công nghệ được soạn thảo bằng tiếng tiếng Việt.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan