Báo giá tư vấn hợp đồng tiếng Anh và tiếng Việt

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một bệnh viên đa khoa quốc tế, có phòng khám và đang cần chuẩn bị 1 bản hợp đồng (tiếng Anh + tiếng Việt) về việc sử dụng phần mềm quản lý phòng khám (kết nối mạng, sử dụng công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ data).

SBLAW có thể tư vấn và báo giá:

Luật sư trả lời: Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

- Soạn thảo văn kiện hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Hiệu chỉnh dự thảo văn kiện dự thảo Hợp đồng trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Quý Khách hàng (tối đa không quá 03 lần).

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng.

Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánhgiá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu (nếuthấy cần thiết). Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiệnthời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiếtgiữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng.

b. Soạn thảo hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng,chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Kháchhàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thờigian soạn thảo hợp đồng cung ứng phần mềm là 05 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng

PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục ở trên như sau:

- Chi phí soạn thảo hợp đồng cho Quý Khách hàng (song ngữ Anh-Việt): 17,000,000VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy triệu Việt Nam Đồng).

- Phí dịch vụ hỗ trợ rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng theo ý kiến của Khách hàng từ lần thứ 4 trở lên sau bản dự thảo lần thứ nhất được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của Luật sư chúng tôi theo yêu cầu của Quý Khách hàng, tương ứng với 3,400,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế. Hàng tuần, SB Law sẽ gửi báo cáo chi tiết nội dung thực hiện công việc và chi phí thực tế phát sinh. Chi phí tư vấn phát sinh sẽ đến hạn thanh toán trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của SB Law.Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law.SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan