Tư vấn pháp lý về thỏa thuận hợp tác đầu tư với Quỹ đầu tư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn pháp lý về các thỏa thuận hợp tác đầu tư với Quỹ đầu tư, đề nghị SBLAW báo giá tư vấn:

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW tư vấn như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

SBLAW sẽ cung cấp các công việc sau:

1.1. Đàm phán nội dung các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Khách hàng và Quỹ đầu tư (“Văn kiện Hợp đồng”). Theo yêu cầu của Khách hàng, SB Law sẽ cử 01 (một) Luật sư thành viên đại diện cho Khách hàng hoặc cùng với Khách hàng tham gia đàm phán các nội dung của Văn kiện Hợp đồng;

1.2. Rà soát Hợp đồng với các công việc cụ thể như sau:

- Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

- Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện giao dịch mục tiêu;

- Rà soát Văn kiện Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Hiệu chỉnh Văn kiện Hợp đồng trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Khách hàng;

- Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Khách hàng trong việc thực hiện Văn kiện Hợp đồng;

-Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Văn kiện Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần) để đưa ra bản Dự thảo Văn kiện Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

1.3. Thời gian thực hiện:

- SB Law dự liệu thời gian thực hiện rà soát Hợp đồng là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng hoặc từ ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.

- Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và SB Law.

- Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

- Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

2.1. Phí dịch vụ của SB Law tương ứng với phạm vi công việc được nêu tại Mục 3 bao gồm:

Phí dịch vụ của SB Law đối với nội dung công việc đàm phán nội dung Văn kiện Hợp đồng sẽ được tính theo giờ làm việc thực tế, với đơn giá là: 5.750.000 VNĐ/giờ làm việc (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam cho một giờ làm việc);

Phí dịch vụ rà soát Văn kiện Hợp đồng là 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu đồng Việt Nam). Phí dịch vụ sửa đổi và hoàn thiện Văn kiện Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng phát sinh từ lần thứ 4 trở đi sẽ được tính theo giờ làm việc thực tế, với đơn giá là: 5.750.000 VNĐ/giờ làm việc (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam cho một giờ làm việc);

Lưu ý:

  • Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.
  • Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

2.2. Phí Dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

Đối với phí dịch vụ đàm phán nội dung Văn kiện Hợp đồng: Sau khi kết thúc các buổi đàm phán, SB Law sẽ thông báo và đề nghị Khách hàng xác nhận về Phí dịch vụ tính theo giờ làm việc thực tế. Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ trên cơ sở giờ làm việc đã được các bên xác nhận.

Đối với phí dịch vụ rà soát Văn kiện Hợp đồng:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày SB Law và Khách hàng ký kết Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 60% Phí Dịch vụ, thuế VAT.
  • Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law Phí Dịch vụ còn lại, Thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày SB Law gửi Khách hàng bản dự thảo đầu tiên của Văn kiện Hợp đồng đã được SB Law rà soát.

Khách hàng ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng.

Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Mời các bạn xem thêm:

Luật sư M&A tại Việt Nam

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan