Thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài

Nội dung bài viết

Công ty luật SB LAW xin hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài, công ty luật có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Thủ tụcChi nhánh Công ty Luật nước ngoài tại Việt NamCông ty luật có vốn đầu tư nước ngoài
1. Điều kiện thực hiện (các hạn chế có liên quan)

(Điều 68 Luật luật sư)

- Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánhcông ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

- Trưởng chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

 

- Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc ó mặt và hành nghề tại Việt nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

- Giám đốc công ty phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

 

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

(Khoản 2, khoản 3 Điều 78; khoản 2 Điều 79 Luật luật sư)

2.1. Hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

- Đơn đề nghị thành lập chi nhánh(theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề Luật sư);

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

- Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

- Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;

- Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

 

 

2.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

 

2.1. Hồ sơ thành lập công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam

- Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài là Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề Luật sư);

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

- Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

- Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao Thẻ luật sư;

- Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh.

Trong đó,điều lệ công ty luật nước ngoài gồm những nội dung sau theo Điều 74 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012:

+ Tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh; tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

+ Lĩnh vực hành nghề của công ty luật nước ngoài;

+ Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ của luật sư thành viên công ty luật nước ngoài;

+ Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty luật nước ngoài;

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty luật nước ngoài;

+ Thời hạn hoạt động, điều kiện chấm dứt hoạt động của công ty luật nước ngoài;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty luật nước ngoài.

 

2.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty Luật liên doanh tại Việt Nam

- Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

 

3. Trình tự thực hiệnBước 1: xin cấp phép thành lập tại Bộ Tư pháp.

Bước 2: Đăng ký hoạt động tại Sở tư pháp nơi đặt trụ sở

Bước 1: xin cấp phép thành lập tại Bộ Tư pháp.

Bước 2: Đăng ký hoạt động tại Sở tư pháp nơi đặt trụ sở

 

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyếtBộ Tư pháp: cấp phép hoạt động;

Sở tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở: đăng ký hoạt động

Bộ Tư pháp: cấp phép hoạt động;

Sở tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở: đăng ký hoạt động

 

5. Thời gian thực hiện5.1. Cấp phép hoạt động:

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

 

5.2. Đăng ký hoạt động

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài.

5.1. Cấp phép hoạt động:

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí thành lập công ty nước ngoài, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài.

 

5. 2. Đăng ký hoạt động:

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài.

 

 

6. Phí, lệ phí (nếu có)

(Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư)

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 20.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 600.000 đồng/hồ sơ

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 20.000.000 đồng/hồ sơ

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 2.000.000 đồng/hồ sơ

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan