Nhập quốc tịch Việt Nam cho con

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi là công dân Việt Nam, có con (4 tháng tuổi) sinh ra ở Mỹ, đã đăng ký khai sinh ở Mỹ và hiện đang mang quốc tịch Mỹ. Hiện nay tôi có nhu cầu cho cháu về Việt Nam học tập. Vậy cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp của con tôi có thể xin nhập quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch Mỹ hay không.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 19 Luật Quốc tịch 2008, người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ các trường hợp sau đây, nếu trong trường hợp đặc biệt, được Chủ tịch nước cho phép:

  • Người này là vợ, chồng, cha đẻ, mẻ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; hoặc
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; hoặc
  • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Điều 9 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 2008, những người thuộc trường hợp trên nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì được coi là trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước xem xét và cho phép khi nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài:

  • Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch 2008.
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.
  • Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng.
  • Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật quốc tịch 2008, nếu đáp ứng đầy đủ tất cả 05 điều kiện tại Điều 9 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP thì được coi là trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật quốc tịch 2008 và được trình Chủ tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài. Đối với trường hợp khác (không thuộc trường hợp đặc biệt), UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp yêu cầu người đó phải thôi quốc tịch nước ngoài theo quy định chung của pháp luật quốc tịch khi xem xét hồ sơ quốc tịch.

Theo đó, con chị đang mang quốc tịch Mỹ thì nếu muốn nhập tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Mỹ, ngoài việc là con đẻ của công dân Việt Nam thì bé còn phải đáp ứng 5 điều kiện nói trên. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, bé (4 tháng tuổi) thì không thể đáp ứng đầy đủ cả 5 điều kiện đặc biệt được Chủ tịch nước xem xét cho việc nhập tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Có thể thấy rõ nhất ở điều kiện 2, bé mới được sinh ra thì không thể đã từng có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam được, nên việc cho bé nhập tịch Việt Nam trong khi vẫn giữ quốc tịch Mỹ trong trường hợp này là không thể thực hiện được.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan