Đề xuất dịch vụ đóng cửa văn phòng đại diện

Nội dung bài viết

Thông qua việc trao đổi sơ bộ, chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty tại Singapore (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng” hoặc “Công ty”) đang có nhu cầu về việc tư vấn và hỗ trợ về việc thực hiện thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VPĐD”).

Chúng tôi do vậy gửi dưới đây Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. THỦ TỤC ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1.1 Tư vấn sơ bộ

Theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật thương mại về văn phòng đại diện và chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có thể chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

- Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

- Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

1.2 Để đóng cửa VPĐD theo quy định tại Điểm i), Mục 3 của Đề xuất này, VPĐD phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Trước khi đóng cửa, VPĐD phải thực hiện:Hoàn tất các khoản nợ thuế và nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đóng mã số thuế của VPĐD (nếu có);

Thanh toán các khoản thuế thu nhập cá nhân của Trưởng VPĐD và các lao động của VPĐD;

Chấm dứt hợp đồng lao động và thanh lý các hợp đồng khác như hợp đồng thuê nhà, hợp đồng với các bên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (nếu có);

Thanh toán các khoản nợ khác (nếu có).

1.3 Thủ tục đóng cửa VPĐD

Thông báo kế hoạch đóng cửa văn phòng đại diện lên Sở công thương cấp tỉnh;

Thực hiện tất cả các công việc nêu tại Mục 3.2 trên đây, thông báo kế hoạch chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trên phương tiện thông tin đại chúng, trả con dấu;

Thông báo chính thức về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD cho Sở công thương cấp tỉnh.

2.PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA LUẬT SƯ SBLAW

Liên quan đến vấn đề này, phạm vi dịch vụ của chúng tôi như sau:

1. Soạn thảo hồ sơ đơn :

Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên Sở công thương, cơ quan công an và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu cần thiết).

Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;

Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

2. Nộp hồ sơ:

Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước cso thẩm quyền; nếu có; và

Nhận văn bản chấp thuận của Sở công thươngPhạm vi công việc nêu trên không bao gồm các hạng mục sau đây:

- Thay mặt Khách hàng đàm phán với các Bên.

- Dịch thuật các tài liệu do Khách hàng cung cấp từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Nếu có);

3. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. PHÍ DỊCH VỤ

4.1. Phí dịch vụ để thực hiện các công việc nêu tại Mục 2 trên đây của SBLaw là

25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu Việt Nam Đồng).

Phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, lệ phí nhà nước (nếu có), phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 200,000 VNĐ/01 trang (không quá 300 từ một trang), các chi phí liên quan khác hoặc thanh toán cho các bên thứ ba như công bố việc chấm dứt hoạt động của VPĐD ...

4.2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SBLaw như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 60% phí dịch vụ.

- 40% chi phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Quý Khách hàng sẽ được thanh toán khi hoàn tất dịch vụ.

- Quý Khách hàng sẽ thông báo cho SBLaw khi hoàn thành việc thanh toán theo yêu cầu trong Hóa đơn yêu cầu thanh toán. SBLaw sẽ bắt đầu làm việc sau khi nhận được thanh toán cho các hóa đơn yêu cầu thanh toán. SBLaw đồng thời bảo lưu quyền rút bỏ

Đề xuất dịch vụ này nếu không nhận được thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàyphát hóa đơn yêu cầu thanh toán. Thêm vào đó, trong trường hợp chậm thanh toán, SBLaw bảo lưu quyền đình chỉ dịch vụ và áp dụng khoản lãi phạt chậm thanh toán tương ứng với 1,5%/1 tháng tính trên phần chậm trả cho đến khi thực tế thanh toán.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về thủ tục mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan