Trường hợp điều kiện đầu tư quy định tại các văn bản trong nước mở hơn so với cam kết quốc tế thì nhà đầu tư có được áp dụng các quy định của pháp luật trong nước không?

Nội dung bài viết

Theo quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Khoản 2, Điều 3 quy định: "Trường hợp pháp luật Việt Nam được ban hành sau khi Việt Nam là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định thuận lợi hơn so với quy định của Điều ước Quốc tế đó thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn việc áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế hoặc pháp luật Việt Nam"

Như vậy, nếu pháp luật Việt Nam có quy định mở hơn so với cam kết quốc tế thì nhà đầu tư có quyền áp dụng pháp luật trong nước

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan