Thành lập công ty cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết

S&B Law là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp, có đủ năng lực để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh.

I. QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục thành lập Công ty cổ phần được thực hiện thông qua hai giai đoạn, cụ thể như sau:

GIAI ĐOẠN 1: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Khách hàng sẽ thực hiện việc nộp bộ hồ sơ đề nghị thành lập Công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tưTP. Hồ Chí Minhđể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn tất khoảng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

GIAI ĐOẠN 2: ĐĂNG KÝ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Khách hàng sẽ thực hiện thủ tục Đăng ký con dấu của Công ty.

Thời gian hoàn tất giai đoạn này là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Ngoài ra, trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng bố cáo về việc thành lập trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba (03) số liên tiếp.

II. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

TÊN CỦA CÔNG TY

Theo quy định hiện hành, tên của Công ty bao gồm bathành tốcơ bảnlà “LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” và “TÊN RIÊNG”và “YẾU TỐ KHÁC”.

Ở đây LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP sẽ là Công ty Cổ phần. Khách hàng được quyền chủ động chọn TÊN RIÊNG nhưng phải đảm bảo không bị trùng trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp TÊN RIÊNG mà Khách hàng chọn đã bị trùng với tên của doanh nghiệp khác thì khách hàng có thể thêm các YẾU TỐ KHÁC vào tên doanh nghiệp để tạo ra sự phân biệt, ví dụ các yếu tố như: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Đầu tư…

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) CỦA CÔNG TY

Đối với Công ty cổ phần thì cơ cấu tổ chức của Công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trịvà Giám đốc (Tổng Giám đốc). Trong đó, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của Công ty cổ phần không được đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc) của mộtcông tykhác.

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Nếu công ty dự kiến thành lập sẽ có các hoạt động sản xuất thuộc các nhóm ngành như: sản xuất bánh kéo, sản xuất sữa, rượu, bia,sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng … Theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân TP. HCM thời điểm hiện tại, các hoạt động sản xuất nêu trên sẽ không được thực hiện tại trụ sở công ty trong phạm vi các quận nội thành của TP. Hồ Chí Minh.

VỐN ĐIỀU LỆ, THỜI HẠN GÓP VỐN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, số cổ phần còn lại được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày cuối cùng cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua.

Kết thúc thời hạn một trăm tám mươi ngày (180) ngày nêu trên: cổ đông chưa thanh toán bất cứ cổ phần nào sẽ không còn là cổ đông của công ty, công ty phải thực hiện thủ tục thay thế cổ đông sáng lập đó; nếu các cổ đông không thanh toán đủ số vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp thì công ty phải tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ.

Trong trường hợp công ty không tìm được cổ đông sáng lập thay thế khiến số cổ đông sáng lập chỉ còn lại từ hai (02) cổ đông trở xuống, thì các cổ đông sáng lập còn lại phải tiến hành thủ tục giải thể công ty.

III. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA S&B LAW

S&B Law cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập Công ty;

- Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập Công ty;

- Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;

- Theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty;

- Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

- Đăng ký và bàn giao con dấu pháp nhân của Công ty;

- Tiến hành thủ tục đăng bố cáo thành lập Công ty.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan