Quyền Kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và chỉ được kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng đủ điều kiện hoặc có giấy phép riêng;

Cụ thể như sau:

Điều 7.Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh

2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan