Quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp FDI

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp 100% vốn của Việt Nam, công ty có 3 ngành nghề kinh doanh, trong đó:

  1. Có 1 ngành nghề cho phép tối đa 51% vốn đầu tư nước ngoài
  2. Có 1 ngành nghề cho phép tối đa 49% vốn đầu tư nước ngoài
  3. Ngành nghề thứ 3 không cho phép doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh

Nếu có một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đầu tư kiểu mua lại 51% vốn của chúng tôi thì giấy phép sẽ phải chuyển loại hình doanh nghiệp và ngành nghề số 3 sẽ bị bỏ ra đúng không?

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 23, Luật đầu tư năm 2020, cụ thể:
"1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ."

Do doanh nghiệp nước ngoài mua lại tỷ lệ 51% của doanh nghiệp Việt Nam, vì vậy, doanh nghiệp sẽ chỉ được kinh doanh ngành nghề cho phép tối đa 51% vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với ngành nghề số 2, do tỷ lệ quy định tối đa là 49% vốn đầu tư nước ngoài nên doanh nghiệp có tỷ lệ 51% thì doanh nghiệp không được kinh doanh lĩnh vực này và phải loại bỏ ra khỏi đăng ký doanh nghiệp.

Đối với ngành nghề thứ 3, nhà đầu tư nước ngoài không được kinh doanh thì đương nhiên, doanh nghiệp phải loại bỏ ra khỏi giấy phép.

Trên đây là ý kiến của SBLAW.

Mời các bạn xem thêm nội dung:

Hỏi về thủ tục ảnh hưởng liên quan đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan