Liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Nội dung bài viết

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông tư áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo Việt Nam), cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư cho phép các cơ sở đào tạo thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp với thời lượng được giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình đào tạo. Ở trình độ Đại học, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có thể liên kết theo hình thức trực tuyến. Đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hiện tại các cơ sở đào tạo được thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp với thời lượng giảng dạy trực tuyến tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, chương trình giảng dạy trực tuyến hoặc kết hợp phải đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình trở lên. Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phải có kinh nghiệm trong việc triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến và kết hợp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nội dung về bảo đảm chất lượng giáo dục trong đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài phải mô tả rõ về: Cơ sở vật chất, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet, hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập, học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động tổ chức, quản lý liên kết đào tạo trực tuyến; việc đáp ứng đầy đủ các quy định đối với giảng viên tham gia thực hiện chương trình liên kết. Về đội ngũ giảng viên, bên cạnh giảng viên giữ vai trò giảng dạy chính, các cơ sở đào tạo phải bố trí giảng viên giữ vai trò trợ giảng hỗ trợ chuyên môn và người hỗ trợ kỹ thuật.

Các bên liên kết trong việc tổ chức hoạt động liên kết đào tạo phải có trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy định cụ thể đối với chương trình liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư và các quy định pháp luật liên quan về: tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, số lượng người học trong lớp, thi, kiểm tra, đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc học phần, bảo vệ đồ án, khóa luận, luận văn, luận án, lưu trữ và bảo mật thông tin. Đặc biệt, Thông tư quy định cơ sở đào tạo sẽ phải bồi hoàn học phí cho người học nếu cơ sở giáo dục ĐH vi phạm quy định dẫn đến người học không được cấp bằng hoặc văn bằng được cấp không được công nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài đặt trụ sở chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2020.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan