Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch (MSMV)

Nội dung bài viết

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV tuân thủ các quy định về sử dụng MSMV quy định tại Chương III của Quy định này và các quy định khác có liên quan đến sử dụng MSMV.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan