Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

Nhằm hướng dẫn cách thức lập, ký kết và đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu “Hướng dẫn đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp”.

Tài liệu bao gồm 13 trang, được chia làm 3 phần, cụ thể là:

– Phần 1: Thông tin cơ bản về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Phần 2: Cách thức lập và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Phần 3: Cách thức đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan