Hoạt động xây dựng trụ sở dạy học của Trường (đã được thành lập) có phải là phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo không? Có phải thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không?

Nội dung bài viết

Theo quy định tại Điều 29, Luật Đầu Tư về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, điểm h có ghi dự án pháp triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, Theo quy định của Luật Đầu tư thì dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện thủ tục thẩm tra.

Trường hợp dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh theo Luật Đầu tư thì theo quy định của Luật Đầu tư (Điều 29) và Phụ lục A Nghị định 108/2006/N Đ-CP ngày 22/9/2006, dự án đầu tư cơ sở hạ tần trường học thuộc lĩnh vực ữu đãi đầu tư và là dự án đầu tư có điều kiện cần thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không nhằm mục đích kinh doanh, thì thực hiện theo quy định tại Nghị Định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và các quy định hiện hành về xã hội hóa giáo dục.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan