Gắn, ghi mã số mã vạch (MSMV)

Nội dung bài viết

Việc gắn hoặc ghi MSMV trên vật phẩm, nhãn, bao bì, phương tiện vận chuyển và trong các tài liệu liên quan kèm theo phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định khác liên quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan